Som especialistes a buscar les solucions més adequades en l’àmbit laboral, aconsellant sobre les opcions més avantatjoses per a empresari i treballadors, i sobre la base de l’actualització constant del nostre equip d’experts en el coneixement de la normativa laboral:

 • Alta d’empreses
 • Convenis col·lectius
 • Expedients de regulació
 • Conflictes col·lectius
 • Representació de l’empresa
 • Gestió del tancament patronal
 • Auditoria laboral
 • Representació davant de la Inspecció de Treball
 • Procediments sancionadors
 • Procediments administratius
 • Liquidació de deutes
 • Càlcul de pensions i prestacions (invalidesa, viduïtat, orfandat, etc.)
 • Jubilació
 • Estrangeria:
  – Autorització de treball i residència
  – Contractes laborals

El nostre compromís és el d’aconsellar sempre l’opció tributària, econòmica i financera que permeti l’optimització dels recursos dels nostres clients, tant d’empreses com de particulars, a través d’un assessorament personalitzat i especialitzat, tenint sempre com a objectiu la planificació, preveure i minimitzar riscos.

Treballem sobre la base del coneixement exhaustiu del negoci del nostre client, aprofundint en la seva situació empresarial per a l’adequada presa de decisions.

 • Alta d’empreses
 • Assessorament continu
 • Fiscalitat
 • Auditories
 • Defensa fiscal
 • Impost sobre societats
 • Gestió de la comptabilitat
 • Anàlisi comptable
 • Tancaments comptables
 • Pagaments a compte
 • Comptabilitat anual
 • Auditoria comptable

Comptem amb una àmplia experiència en l’assessorament jurídic integral, abastant totes les àrees del dret, aconsellant sempre als nostres clients des d’un punt de vista global i aportant les solucions més adequades per a cada cas. El nostre objectiu és evitar litigis innecessaris, però sempre vetllant pels interessos del nostre client:

 • Dret laboral
 • Dret civil
 • Dret administratiu
 • Dret penal
 • Conflictes laborals
 • Dret mercantil
 • Contractes mercantils
 • Recursos administratius
 • Dissolució de societats
 • Concurs de creditors
 • Propietat horitzontal
 • Societat civil

Com a part del suport que oferim a les empreses per a la gestió integral del seu negoci, comptem amb el nostre servei d’assessorament en matèria de prevenció, dirigit a l’avaluació dels riscos laborals i especialitzat en el disseny de plans de seguretat i salut, de la mà d’experts pèrits en l’àmbit de la prevenció:

 • Avaluació de riscos
 • Accidents de treball

Oferim un servei de selecció i gestió de treballadors qualificats, que aporten l’experiència necessària per dotar a l’empresa d’equips humans propis i efectius. D’igual forma, comptem amb experts en temes com la formació o l’elaboració de plans d’igualtat, oferint un servei competitiu i personalitzat:

 • Gestió de RRHH
 • Formació
 • Plans d’igualtat

Assessorem als nostres clients en tot el relacionat amb el medi ambient, aconsellant-los per a l’optimització dels recursos dels seus negocis, facilitant-los el compliment de la normativa legal vigent i assegurant un impacte mínim en el medi ambient, gràcies a l’aplicació d’una correcta política de gestió i prevenció.

 • Normativa mediambiental
 • Residus industrials
 • Permisos d’obra
 • Registre d’empreses

Dirigits tant a emprenedors com a PIMES, ens centrem a buscar les ajudes i subvencions necessàries per a cada negoci, estudiant la forma jurídica més adequada i assessorant quant a la tramitació d’altes administratives, autoritzacions, llicències i permisos. El nostre objectiu és que el client tan sols s’hagi de centrar en el seu projecte empresarial:

 • Ajudes i subvencions
 • Eficiència energètica

Gràcies a un equip expert en diferents àrees dins d’aquest camp, oferim un assessorament personalitzat en tot el que el nostre client pugui necessitar. El nostre focus està a aconseguir que l’empresa obtingui el rendiment més elevat de les noves tecnologies, de la forma més eficaç i complint amb la normativa legal que afecta a aquest àmbit per evitar qualsevol risc innecessari:

 • Llei orgànica de protecció de dades
 • Comerç electrònic
 • Signatura electrònica

La nostra labor en aquest àmbit consisteix a donar respostes a les diferents necessitats de gestió de les empreses i particulars, en tot el que es refereix a tramitacions davant l’Administració Pública, d’una forma fluida i sempre tenint en compte les obligacions i drets dels nostres clients.

 • Serveis de gestoria
 • Registre de patents i marques
 • Registre mercantil
 • Registre de la propietat
 • Liquidació d’impostos patrimonials