Declaracions 4t trimestre i Resums anuals 2023

Els informem de les obligacions de presentació de declaracions i els seus terminis, durant aquest mes de gener.   Fins al dia 11   Retencions sobre: Arrendaments d’immobles, rendiments del treball, activitats econòmiques i capital mobiliari. Han de presentar-ho els empresaris, professionals,   artistes i persones jurídiques que hagin practicat retencions d’aquest tipus de rendes.…

Tendències de la inspecció de tributs: Impost sobre Patrimoni i Successions en empreses familiars i Canvis de residència fiscal

Mitjançant la present, l’informem/recordem de dues línies d’actuació que la inspecció de tributs (tant l’Agència Tributària de Catalunya com l’Agència Estatal de l’Administració Tributària) ha intensificat els últims anys: Impost sobre Patrimoni (IP) i impost sobre Successions i Donacions (ISD); exempció de participacions en societats – empreses familiars: Com és conegut, la normativa de tots…

Resum del Pla Anual de Control Tributari 2023

Us adjuntem resum respecte a les principals actuacions previstes per l’Administració Tributària en el marc del Pla Anual de Control Tributari 2023, entre les quals podem destacar:   Imposició de sancions: S’estableix un criteri a considerar segons l’historial de compliment o incompliment de cada contribuent, penalitzant els infractors recurrents. S’intentarà avançar les devolucions de les…